Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

กระบวนงานขั้นตอนวินัยและร้องทุกข์ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

pll_content_description

กระบวนงานขั้นตอนวินัยและร้องทุกข์ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (WORKFLOW CHART)
๑. การดำเนินการทางวินัยข้าราชการพลเรือนสามัญ
๒. การตรวจสำนวนการดำเนินการทางวินัย
๓. การพิจารณาและวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์

(Download)

เผยแพร่กระบวนงานวินัยและร้องทุกข์ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

TOP