Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งให้เป็นผู้บริหารระดับที่สูงขึ้น

TOP