Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

การถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาด้านแรงงาน ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ(3/3)

TOP