Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

การแลกเปลี่ยนความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เรื่อง “การวางแผนและจัดทำแผนงานและงบประมาณ”

TOP