Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

นายพิชัย เอกพิทักษ์ดำรง อดีตอธิบดีกรมการจัดหางาน ปี 2552

TOP