Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ผอ.ชัยวัธน์ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ เรื่อง ความหมายของยุทธศาสตร์

TOP