Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

สัมภาษณ์อดีตผู้บริหารระดับสูง นายปั้น วรรณพินิจ อดีตเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

TOP