Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

สัมภาษณ์อดีตผู้บริหารระดัยสูง นายสมชาย ชุ่มรัตน์ อดีตปลัดกระทรวงแรงงงาน

TOP