Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

pll_content_description

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ได้จัดการปฐมนิเทศให้กับข้าราชการบรรจุใหม่ ในรูปแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom เป็นข้าราชการบรรจุใหม่จากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จำนวน 17 คน เพื่อให้ทราบถึงวิสัยทัศน์ ภารกิจของกระทรวงแรงงาน และภารกิจของหน่วยงานในสังกัด ตลอดจนระเบียบวินัย และสิทธิประโยชน์ของข้าราชการ

 

TOP