Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

การประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (ตำแหน่งในสายงาน สาขาการบริหาร)

pll_content_description

     คณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (ตำแหน่งในสายงาน สาขาการบริหาร) 

     โดยมีนายอาทิตย์ อิสโม เป็นประธาน ได้มีการประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

TOP