Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

การประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (ตำแหน่งในสายงาน สาขาการบริหาร) ครั้งที่ 3/2566

pll_content_description

     คณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (ตำแหน่งในสายงาน สาขาการบริหาร) ครั้งที่ 3/2566

     โดยมีนายอาทิตย์ อิสโม เป็นประธาน ได้มีการประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ชั้น 11 อาคารกระทรวงแรงงาน

TOP