Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

การประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1

pll_content_description

ลงที่เบียนตามลิงค์ด้านล่าง

https://forms.gle/wQVLnAbFaqRNcEm38

TOP