Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

การเลือกคณะกรรมการพิจารณาเครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

pll_content_description

การเลือกคณะกรรมการพิจารณาเครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

TOP