Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ขอข้อมูลและความเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติราชการของแรงงานจังหวัด รอบที่ 2 ( 1 เม.ย. 63 – 30 ก.ย. 63)

pll_content_description

ขอข้อมูลและความเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติราชการของแรงงานจังหวัด รอบที่ 2 ( 1 เม.ย. 63 – 30 ก.ย. 63)

ไฟล์แนบ:

TOP