Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ขอเชิญร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการเล่าเรื่อง (story telling) ครั้งที่ 4 ผ่านระบบ Zoom

pll_content_description

ขอเชิญร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการเล่าเรื่อง (story telling) ครั้งที่ 4 ผ่านระบบ Zoom
เรื่อง “การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศในการทำงาน”
ในวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30-16.30น.
บรรยายโดย ดร.เยี่ยม อรุโณทัยวิวัฒน์ ตุลาการศาลปกครองกลาง
และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต และผู้แทนกลุ่มงานวินัย กองบริหารทรัพยากรบุคคล

Time: Jun 8, 2022
Open 12:30 Bangkok
Meeting 13:30 Bangkok

Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/3275296222

Meeting ID: 327 529 6222
Passcode: 327650608

TOP