Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ขอเชิญร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 3 ผ่านระบบ Zoom

pll_content_description

 

Join Zoom Meeting
 
Meeting ID: 327 529 6222
Passcode: 650530
TOP