Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการเล่าเรื่อง (story telling) ครั้งที่ 6 ผ่านระบบ Zoom

pll_content_description

km ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการเล่าเรื่อง (story telling) ครั้งที่ 6 ผ่านระบบ Zoom
เรื่อง “หลักเกณฑ์/วิธีการใหม่เพื่อขึ้นบัญชีตำแหน่งประเภทอำนวยการของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน”
บรรยายโดย ผอ.กองบริหารทรัพยากรบุคคล และผู้แทนกลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ในวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30-16.00 น.

 

 

เปิดระบบเวลา 12:30 น.
เริ่มบรรยายเวลา 13:30 น.

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/6579943258

Meeting ID: 657 994 3258
Passcode: 657650725

TOP