Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

!! ลงทะเบียน การประชุมเชิงปฏิบัติการองค์ความรู้ประจำหน่วยงานของสป. ครั้งที่ 1

pll_content_description

ลงทะเบียนตามลิงค์ด้านล่าง

https://forms.gle/sgfRVevnNub1DgYt7

TOP