Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

เมื่อวานที่ 5-6 กรกฏาคม 2563 KM ได้จัดกิจกรรมการประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2

pll_content_description

เมื่อวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2563 km ได้จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่จำเป็น ครั้งที่ 2 ในการปฏิบัติงาน เรื่องการจัดทำโครงการเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ในทุกระดับ ณ ห้องประชุมประสงค์ รณนันทน์ นางสาวอัจฉรา งามสมจิตร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนความรู้

TOP