Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

แบบติดตามและประเมินผลผู้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ ประจำปี 2565

pll_content_description

ลิงค์การทำแบบติดตามและประเมินผลการจัดการความรู้

 https://forms.gle/R2CrfsTDrKAcJjVu9

หรือทำแบบประเมินด้านล่าง

TOP