Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

2-7-63 km ได้จัดกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1

pll_content_description

เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2563 KM ได้จัดการประชุมองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 เรื่อง สิทธิประโยชน์ของแรงงานไทย
ที่ไปทำงานในต่างประเทศ ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว โดยมี นางสาวปภิญญา ทองสมจิตร ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ นางสาววลัยพร ศรีประดิษฐ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ นายพลวัฒน์ ชื่นตระกูลวิทยา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางสาวทยาพร รอดสาย นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้

TOP