Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

25 ก.พ. 64 KM ได้จัดการประชุมชิงปฏิบัติการองค์ความรู้ประจำหน่วยงานของสป. ครั้งที่ 1

pll_content_description

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 ก.พ. 64  KM  ได้จัดการประชุมชิงปฏิบัติการองค์ความรู้ประจำหน่วยงานของสป. ครั้งที่ 1

จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการองค์ความรู้ประจำหน่วยงานของสป. ครั้งที่ 1 เรื่อง “การประสานการนำบริการด้านแรงงานไปสู่ประชาชน/ชุมชน” โดยกลุ่มงานสนับสนุนเครือขายและประสานภูมิภาค สำนักตรวจและประเมินผล 

TOP