Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

การย้ายข้าราชการ

การย้ายข้าราชการ

กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
– มาตรา 57 63 132 แหน่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551   
– หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร 0203/ว 255 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2524   
– หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0711/ว 12 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2533   
– หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0708/ว 9 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2535   
– หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 15 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2547   
– หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548   
– หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 12 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551     
– หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 13 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551     
– หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 19 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551   
– หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 7 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2552 

แบบฟอร์ม 
– แบบขอย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่ต่ำกว่าเดิม ตั้งแต่ระดับ 8 ลงมา   
– แบบคำสั่งย้ายข้าราชการ คส. 2.1     
– บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งย้ายข้าราชการ คส. 2.1
TOP