Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

การรับโอนข้าราชการ

การรับโอนข้าราชการ
 
 
การรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ

กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
– มาตรา 57 มาตรา 63 และมาตรา 132 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
– หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548  
– หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 12 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551  
– หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1011/ว 13 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551   
– หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 4 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552   
– หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 7 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2552 

แบบฟอร์ม 
– แบบคำสั่งรับโอนข้้าราชการพลเรือนสามัญ (คส. 3.1)  
– บัญชีรายละเอียดการรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญแนบท้ายคำสั่ง   
– ใบขอโอน
 
 
การรับโอนข้าราชการประเภทอื่น หรือตามกฎหมายอื่น

กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
– มาตรา 57 มาตรา 64 และมาตรา 132 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
– หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548  
– หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 12 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551  
– หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1011/ว 13 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551   
– หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 36 ลงวันที่ 29 กันยายน 2553   
 
แบบฟอร์ม 
– แบบคำสั่งรับโอนข้าราชการประเภทอื่น (คส. 1.4)   
– บัญชีรายละเอียดการรับโอนข้าราชการประเภทอื่น หรือตามกฎหมายอื่นแนบท้ายคำสั่ง
TOP