Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

การรับโอนข้าราชการ

การรับโอนข้าราชการ
การรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ

กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
– มาตรา 57 มาตรา 63 และมาตรา 132 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 
หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 12 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 
หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1011/ว 13 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 
หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 4 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 
หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 7 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2552

แบบฟอร์ม
แบบคำสั่งรับโอนข้้าราชการพลเรือนสามัญ (คส. 3.1) 
บัญชีรายละเอียดการรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญแนบท้ายคำสั่ง 
ใบขอโอน
การรับโอนข้าราชการประเภทอื่น หรือตามกฎหมายอื่น

กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
– มาตรา 57 มาตรา 64 และมาตรา 132 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 
หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 12 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 
หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1011/ว 13 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 
หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 36 ลงวันที่ 29 กันยายน 2553  
แบบฟอร์ม
แบบคำสั่งรับโอนข้าราชการประเภทอื่น (คส. 1.4) 
บัญชีรายละเอียดการรับโอนข้าราชการประเภทอื่น หรือตามกฎหมายอื่นแนบท้ายคำสั่ง
TOP