Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

บทความ

  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษากฎหมาย (นิติกรทรงคุณวุฒิ) (17 มี.ค. 2557)
 

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2557 (7 มี.ค. 2557)

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถ download เอกสาร ได้ที่ www.ocsc.go.th หัวข้อ “ทุนรัฐบาล” หัวข้อย่อย “ทุนฝึกอบรม” และจัดทำเอกสารการสมัครตามประกาศสำนักงาน ก.พ. ส่งให้ กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2557 โดยจะถือวันที่ประทับตรารับหนังสือเป็นสำคัญ
  การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในโครงการประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฏหมายมหาชน (6 มี.ค. 2557)
  การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯประจำปี 2557 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญาตรี) (28 พ.ย. 2556)
TOP