Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

พ้นทดลองปฏิบัติราชการ

พ้นทดลองปฏิบัติราชการ

ขั้นตอนการดำเนินการพ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
2. หน่วยงานต้นสังกัดจัดการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่
3. หน่วยงานต้นสังกัดจัดทำแบบมอบหมายงานการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
4. หน่วยงานต้นสังกัดต้องให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง “หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการใหม่” ของสำนักงาน ก.พ.
5. หน่วยงานต้นสังกัดต้องส่งข้าราชการผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเข้าร่วม การอบรมสัมนาร่วมกัน โดยใช้หลักสูตร “หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี” ของสำนักงาน ก.พ.
6. หน่วยงานต้นสังกัดโดยผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติราชการเขียนรายงานแบบบันทึกผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการทุกๆ 2 เดือน
7. หน่วยงานต้นสังกัดจัดทำแบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการสำหรับผู้บังคับบัญชา
8. หน่วยงานต้นสังกัดจัดประชุมคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนัาที่ราชการ รอบ3เดือน รอบ6เดือน และกรณีขยายเวลา
9. หน่วยงานต้นสังกัดจัดทำแบบรายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและดำเนินการจัดส่งเอกสารมายังสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
10. สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเสนอคำสั่งให้กรมลงนามและแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบ
 
ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
กฎ ก.พ.ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติราชการและหารพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2553 
หนังสือกรมการแพทย์ที่ สธ 0302/1973 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2553 เรื่องกฎ ก.พ.ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2553  
หนังสือกรมการแพทย์ที่ สธ 0302/2653 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2553 เรื่องแก้ไขหลักเกณฑ์ แนวทางและคู่มือการปฏิบัติตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทอลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
หนังสือสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลที่ สธ 0302/ว529 ลงวันที่ 24 กันยายน 2553 เรื่องการดำเนินการพัฒนาข้าราชการพลเรือนที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
หนังสือสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลที่ สธ 0302/ว169 ลงวันที่ 8 เมษายน 2554 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจตามแนวทางและคู่มือการปฏิบัติตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2553 
หนังสือสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลที่ สธ 0319/ว487 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกฏ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ.2553

แบบฟอร์ม
แบบมอบหมายงานการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
แบบมอบหมายงานการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ(สำหรับผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ) 
แบบบันทึกผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ(สำหรับผู้บังคับบัญชา) 
แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ(สำหรับคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ) 
แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ(สำหรับประธานกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ) 
แบบรายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการกรณีขยายเวลาการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ   
ตัวอย่างคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
TOP