Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

พ้นทดลองปฏิบัติราชการ

พ้นทดลองปฏิบัติราชการ

ขั้นตอนการดำเนินการพ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
2. หน่วยงานต้นสังกัดจัดการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ 
3. หน่วยงานต้นสังกัดจัดทำแบบมอบหมายงานการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
4. หน่วยงานต้นสังกัดต้องให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง “หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการใหม่” ของสำนักงาน ก.พ. 
5. หน่วยงานต้นสังกัดต้องส่งข้าราชการผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเข้าร่วม การอบรมสัมนาร่วมกัน โดยใช้หลักสูตร “หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี” ของสำนักงาน ก.พ. 
6. หน่วยงานต้นสังกัดโดยผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติราชการเขียนรายงานแบบบันทึกผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการทุกๆ 2 เดือน 
7. หน่วยงานต้นสังกัดจัดทำแบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการสำหรับผู้บังคับบัญชา 
8. หน่วยงานต้นสังกัดจัดประชุมคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนัาที่ราชการ รอบ3เดือน รอบ6เดือน และกรณีขยายเวลา 
9. หน่วยงานต้นสังกัดจัดทำแบบรายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและดำเนินการจัดส่งเอกสารมายังสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล 
10. สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเสนอคำสั่งให้กรมลงนามและแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบ
  
 
ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
– กฎ ก.พ.ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติราชการและหารพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2553   
– หนังสือกรมการแพทย์ที่ สธ 0302/1973 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2553 เรื่องกฎ ก.พ.ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2553   
– หนังสือกรมการแพทย์ที่ สธ 0302/2653 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2553 เรื่องแก้ไขหลักเกณฑ์ แนวทางและคู่มือการปฏิบัติตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทอลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
– หนังสือสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลที่ สธ 0302/ว529 ลงวันที่ 24 กันยายน 2553 เรื่องการดำเนินการพัฒนาข้าราชการพลเรือนที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ   
– หนังสือสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลที่ สธ 0302/ว169 ลงวันที่ 8 เมษายน 2554 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจตามแนวทางและคู่มือการปฏิบัติตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2553  
– หนังสือสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลที่ สธ 0319/ว487 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกฏ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ.2553

แบบฟอร์ม 
– แบบมอบหมายงานการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
– แบบมอบหมายงานการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ(สำหรับผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ)  
– แบบบันทึกผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ(สำหรับผู้บังคับบัญชา)  
– แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ(สำหรับคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ)  
– แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ(สำหรับประธานกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ)  
– แบบรายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการกรณีขยายเวลาการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ    
– ตัวอย่างคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
TOP