Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ก.แรงงาน มอบประกาศนียบัตรหลักสูตร นบส.รง. รุ่น 1 เตรียมความพร้อมบุคลากร ก้าวสู่ผู้บริหารอย่างมืออาชีพ

pll_content_description

         วันที่ 29 มิถุนายน 2566 นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตร เข็มวิทยฐานะ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “ตรีเทพพิทักษ์” และกล่าวปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน (นบส.รง.) รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ .. 2566 โดยมี ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ด้วย นางสาวนมิตาวายนต์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์  ห้องมรกต ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดงกรุงเทพมหานคร
          
นายบุญชอบ กล่าวว่า เราทุกคนทราบดีว่า โลกในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งในทิศทางบวกและลบ นั่นเป็นโจทย์สำคัญที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่า ระบบราชการจะต้องยกระดับตัวเองให้มีพลวัตที่ก้าวทันต่อโครงสร้างเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งภาครัฐ ถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเรื่องนี้ ดังนั้น หน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการไม่ใช่แค่ผู้บริหาร แต่รวมถึงข้าราชการทุกคนที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารในอนาคต จึงขอให้ข้าราชการพัฒนาตนเอง ยกระดับหน่วยงาน โดยให้คำนึงถึงสิ่งสำคัญ  ได้แก่ ประสิทธิภาพและความยั่งยืน ความโปร่งใส ความทั่วถึงและเป็นธรรม ความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และการดูแลพี่น้องข้าราชการด้วยกัน และสิ่งสำคัญที่สุด คือ การเป็นข้าราชการที่ดี มุ่งมั่นทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด ด้วยหัวใจที่รักชาติ รักประชาชน
          
สำหรับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน (นบส.รง.) รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ .. 2566 ในครั้งนี้นั้น เป็นไปตามหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสำนักงาน.มีธีมงานหลักสูตรที่สำคัญ คือ “กระทรวงแรงงาน ก้าวไปสู่กระทรวงเศรษฐกิจ” โดยมี 4 กิจกรรมสำคัญ ประกอบด้วย กิจกรรมเตรียมความพร้อม กิจกรรมการเรียนรู้ 27 วิชา กิจกรรมศึกษาดูงานในภาคเอกชนชั้นนำของประเทศ และกิจกรรมสรุปสาระการเรียนรู้ ซึ่งได้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2566 รวมทั้งสิ้น 168 ชั่วโมง บัดนี้ การดำเนินโครงการได้เสร็จสิ้นแล้ว มีผู้สำเร็จการฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์ ที่หลักสูตรกำหนด รวมทั้งสิ้น35 คน โดยมีผลงานรายบุคคล (Individual Study : IS) ดีเด่น 5 คน และผลงานกลุ่ม (Group Project : GP) ดีเด่น 1 กลุ่ม 7 คน การฝึกอบรมในครั้งนี้ เป็นการอบรมร่วมกันจากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน รวมทั้งจากหน่วยงานราชการอื่นเข้าร่วมด้วย มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการหรือเทียบเท่าในการเข้าสู่ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งระดับบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นผู้บริหารมืออาชีพ สอดรับกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งสร้างเครือข่ายและบูรณาการการทำงานด้านแรงงานต่อไป

TOP