Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ขอเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการ โครงการ eGoverment forum 2022 (Online Conference)

pll_content_description

รายละเอียดตามไฟล์แนบ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเบิกจากหน่วยของต้นสังกัด

โครงการ eGoverment forum 2022 (Online Conference)

TOP