Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จในงานอาชีพ

pll_content_description

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ได้กำหนดจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น 2 หลักสูตร ในเดือนเมษายน 2564
รายละเอียดตามลิงค์ โครงการพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จในงานอาชีพ

ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเบิกจากหน่วยของต้นสังกัด

TOP