Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง

pll_content_description

การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง
 

ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

หนังสือสำนักงาน กพ. ที่ นร 1008/ว17 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง  

– หนังสือสำนักงาน กพ. ที่ นร 1008.3.3/314 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2552

หนังสือสำนักงาน กพ. ที่ นร 1008/ว 25 ลงวันที่ 21 กันยายน 2552 เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง  

– หนังสือสำนักงาน กพ. ที่ นร 1008.3.3/236 ลงวันที่ 29 กันยายน 2553

หนังสือสำนักงาน กพ. ที่ นร 1008/ว 40 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553 เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง   

– หนังสือสำนักงาน กพ. ที่ นร 1008.3.3/90 ลงวันที่ 20 มกราคม 2554

หนังสือสำนักงาน กพ. ที่ นร 1008/ว 17 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2554 เรื่องการปรับปรุงตารางแสดงค่าตอบแทนเฉลี่ยของตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ   

หนังสือสำนักงาน กพ. ที่ นร 1008/ว 26 ลงวันที่ 14 กันยายน 2554 เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งภายในกรอบมูลค่าราวมของตำแหน่ง   

– หนังสือสำนักงาน กพ. ที่ นร 1008.3.3/340 ลงวันที่ 28 กันยายน 2554

การเลื่อนเงินเดือนและการให้เงินค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ (ที่ สธ 0319/2315 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2556 

 

แบบฟอร์ม

แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภททั่วไป (ระดับชำนาญงาน และระดับอาวุโส)   

แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาการ (ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ)   

แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง / ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ / ประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ   

การเขียนแบบประเมินค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 

 
 
 
 
TOP