Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ขอเชิญข้าราชาการและเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นส่วนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กร โดยการเข้ากลุ่ม LINE : KM สป.รง.

TOP