Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ขอเชิญร่วมกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 (ผ่านระบบ Zoom)

pll_content_description

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/2982357369


Meeting ID: 298 235 7369
Passcode: 670315

TOP