Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ขอเชิญร่วมกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 3 (ผ่านระบบ Zoom)

pll_content_description

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/2982357369

Meeting ID: 298 235 7369
Passcode: 670404

TOP