Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ชื่อหน่วยงานใน สป. (อังกฤษ)

pll_content_description

 

ชื่อหน่วยงานตามโครงสร้างของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2550
Office of the Permanent Secretary of Organization Chart and Staff 2007
 
ที่

ชื่อหน่วยงาน  (ไทย)

Division  (English)

  ตำแหน่งไม่สังกัดกอง  

1

สำนักบริหารกลาง

 

Central Administration Bureau

 

 
1.1 กลุ่มงานช่วยอำนวยการและงานสารบรรณ
1.2 กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและระบบงาน
1.3 กลุ่มงานคลังและพัสดุ
1.4 กลุ่มงานกฎหมาย
1.5 กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
1.6 กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร
 General Affairs Division
 Oreanization and Work System Division
 Finance and Purchasing Division
 Legal Affairs Division
 Public Relation Division
 Personnel Development Division

2

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Information and Communication Technology
 
2.1 งานบริหารทั่วไป
2.2 กลุ่มงานบริหารและบริการสารสนเทศ
2.3 กลุ่มงานการบริการจัดการข้อมูลสารสนเทศ
 General Affairs Section
 Information Servicing and Abministration Division
 Information Servicing and Manageruent Division

3

สำนักตรวจและประเมินผล Monitoring and Evaluation Bureau
 
3.1 งานบริหารทั่วไป
3.2 กลุ่มงานตรวจราชการ
3.3 กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล
3.4 กลุ่มสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค
3.5 กลุ่มงานบูรณาการขจัดความยากจน
3.6 ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน
 
 Monitoring Division
 Evaluation and Anulysis Division
 Regional Coordination and Network supporting Division
 Integrated Poverty Alleviation Division
 Ministry Public Service Center

 4

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ Policy and Strategy Bureau
 
4.1 งานบริหารทั่วไป
4.2 กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์

4.3 กลุ่มแผนงานและงบประมาณ

4.4 กลุ่มงานวิจัย

4.5 กลุ่มงานเลขานุการสภาที่ปรึกษาแรงงาน

4.6 กลุ่มงานพัฒนาระบบรายได้และค่าจ้างขั้นต่ำ

4.7 กลุ่มงานการขยายความคุ้มครองสู่แรงงานนอกระบบ

4.8 กลุ่มงานบูรณาการหลักประกันผู้สูงอายุ

 

 Strategy Development Division

 Planning and Budgeting Division

 Researuch Division

 Secretariatof Labour Advisory Council

 Minimum Wage anad Income System Developmot Division

 Infomal Sector Protection Division

 Inteyrated Social Security for Elderly Division

 5

สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ Bureau of International Coordination
 

5.1 งานบริหารทั่วไป

5.2 กลุ่มวิเทศสัมพันธ์

5.3 กลุ่มงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ

5.4 กลุ่มงานแรงงานในต่างประเทศ

5.5 กลุ่มงานเจรจาเขตการค้าเสรี

 

 Intemational Affuirs Division

 International Coordination Division

 Oversca Labour Offices

 Free Trade Agreement Division

6

สำนักงานประสานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา Internal Audit Division

7

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร Administrative System Development Division

8

สำนักงานประสานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา Cabinet and Congess Coordination Office

 

ประเภทบุคลากรภาครัฐ
………………………………

1

ข้าราชการ  Govemnent Officials

2

ลูกจ้างประจำ

 Permnent Employee

3

พนักงานราชการ

 Government Employee

4

ลูกจ้างในต่างประเทศ

 Employee in Oversea Labour Office

5

ลูกจ้างชั่วคราว  Temporury Employee
TOP