Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

นางรัตนา โพธิ์จำเริญ ได้รับการยกย่องเชิดชูให้เป็น “บุคลากรคุณธรรม” ประจำปีพุทธศักราช 2567

TOP