Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ประชาสัมพันธ์ สัมมนาออนไลน์ฟรีหัวข้อ การพัฒนาผู้นำอะไจล์ (Agile Leadership 2022)

pll_content_description

ประชาสัมพันธ์ สัมมนาออนไลน์ฟรีหัวข้อ การพัฒนาผู้นำอะไจล์ (Agile Leadership 2022)
วันที่ 18 ส.ค. 65 เวลา 10:00-12:00
ลงทะเบียนที่ https://forms.gle/MQSELDiqpeApukH79
หัวข้อการเรียนรู้- ความหมายและความสำคัญของผู้นำแบบอะไจล์- การจัดทำพิมพ์เขียวองค์กร- 4 ขั้นตอน สำหรับการพัฒนาผู้นำแบบอะไจล์
– ตัวอย่าง การพัฒนาฯ รวมถึงปัญหาอุปสรรคที่มักจะพบได้ในองค์กรขนาดใหญ่และแม้กระทั่งในองค์กรขนาดเล็ก
สังคมน่าอยู่ เมื่อเรา #แบ่งปัน
ดนัยรัฐ
ลงทะเบียนงานสัมนาออนไลน์ Agile Leadership วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 10:00น.-12:00น.
โดยทีมงานจะแจ้งรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางอีเมล์ที่ท่านระบุในการลงทะเบียนนี้ ก่อนวันสัมนา 1 วัน
TOP