Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ปลัดแรงงาน ย้ำ ข้าราชการรุ่นใหม่ต้องใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นพัฒนาตัวเอง รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในด้านต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ

pll_content_description

          วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ของกระทรวงแรงงาน รุ่นที่ 33 ณ ห้องประชุมกองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 10  อาคารกระทรวงแรงงาน โดย ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ข้าราชการบรรจุใหม่ในรุ่นนี้ มีความหลากหลายของ Generation ตั้งแต่กลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่มีความกระตือรือร้นและสนใจเรื่องเทคโนโลยี และกลุ่มคนรุ่นกลาง ที่มีประสบการณ์การทำงานมาก่อน ซึ่งทุกท่านถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของกระทรวงแรงงาน  ดังนั้น เป็นโอกาสที่ดีที่ทุกท่านจะได้เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และสร้างเครือข่ายจากเพื่อนต่างกรม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการทำงานร่วมกัน  และขอให้ข้าราชการบรรจุใหม่ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในฐานะข้าราชการที่ดี ต้องเป็นข้าราชการรุ่นใหม่ที่ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นพัฒนาตัวเองและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในด้านต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีความสามารถนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้และเป็นพลังในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อจุดมุ่งหมายในการผลักดันให้กระทรวงแรงงานเป็นกระทรวงด้านเศรษฐกิจในอนาคต
          “ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้าราชการบรรจุใหม่ของกระทรวงแรงงานรุ่นที่ 33 จะได้เรียนรู้ สั่งสมประสบการณ์ที่ดีจากการฝึกอบรมในครั้งนี้อย่างเต็มที่และนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานอย่างเต็มความสามารถ” ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวในท้ายที่สุด
          การฝึกอบรมในครั้งนี้  เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาบุคลากรของสำนักงาน ก.พ. ที่กำหนดให้ใช้ “ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ” โดยเนื้อหาของหลักสูตรมุ่งเน้นให้เป็นข้าราชการที่มีทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการ การส่งเสริมการเป็นข้าราชการที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง บนพื้นฐานของการเป็นผู้มีความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) รวมทั้งสร้างเครือข่ายการทำงานระหว่างกรมร่วมกัน ผ่านการเรียนรู้ด้วยตนเอง การบรรยาย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการลงมือปฏิบัติ โดยเน้นการเรียนรู้ทั้งจากประสบการณ์ของวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และการลงมือฝึกปฏิบัติจริง เริ่มตั้งแต่วันนี้ วันที่ 14 – 22 พฤศจิกายน 2566 รวมระยะเวลา 7 วัน โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นข้าราชการบรรจุใหม่จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งสิ้น 183 คน

 

+++++++++++++++++++

TOP