Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ของกระทรวงแรงงาน รุ่นที่ 31

pll_content_description

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ของกระทรวงแรงงาน รุ่นที่ 31 ซึ่งการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว ดำเนินการระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2565 โดยเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถให้ข้าราชการใหม่ รวม 188 คน (สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จำนวน 19 คน) ให้มีความเข้าใจในระเบียบแบบแผนของการปฏิบัติราชการ และมีการฝึกปฏิบัติหัวข้อวิชาต่าง ๆ รวมทั้งกิจกรรมกลุ่ม ในหัวข้อ “การสร้างภาวะผู้นำที่มีคุณธรรมและจริยธรรม” เพื่อเสริมสร้างจริยธรรม และปลูกฝังการมีจิตสำนึกของการเป็นข้าราชการที่ดี ปลัดกระทรวงแรงงานขอให้ข้าราชการใหม่ทุกคนเป็นกำลังสำคัญของหน่วยงาน ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นข้าราชการที่ดีของประเทศชาติต่อไป

TOP