Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2556

pll_content_description

ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานมอบเกียรติบัตร เข็มเชิดชูเกียรติ และโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2556 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จำนวน 10 ราย แนะข้าราชการดำรงตน ยึดมั่นเที่ยงธรรม มีจิตสำนึก ดูแลประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ

Download Images

นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวในขณะเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร เข็มเชิดชูเกียรติและโล่ประกาศเกียรติคุณ แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกระทรวงแรงงาน ประจำปี 2556 เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ว่า ขอชื่นชมยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่นทุกท่าน ในโอกาสเป็นเกียรติยิ่งสำหรับข้าราชการพลเรือน จึงขออัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2557มากล่าวเพื่อให้ข้าราชการทุกคนน้อมนำไปยึดมั่นเป็นหลักในการปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้าที่ราชการ ความว่า “ข้าราชการไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใด ระดับไหน มีหน้าที่อย่างไร ล้วนแต่มีความสำคัญอยู่ในงานของแผ่นดินทั้งสิ้นทุกคน ทุกฝ่ายจึงไม่ควรจะถือตัวแบ่งแยกกัน หากต้องยกย่องนับถือให้เกียรติกัน สมัครสมานร่วมมือ ร่วมคิดกันให้การปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดินดำเนินไปอย่างมีเอกภาพและได้ผลที่พึงประสงค์ สมบูรณ์พร้อมทุกส่วน” อย่างก็ตามข้าราชการเป็นผู้ทำหน้าที่หลักในการบริหารจัดการภารกิจของประเทศ ด้วยภารกิจและความรับผิดชอบที่สำคัญดังกล่าว จึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่ข้าราชการพลเรือนทั้งหลายจะต้องพึงระลึกถึงการปฏิบัติหน้าที่ ทำงานรับใช้บ้านเมือง เพื่อการพัฒนาประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวม ตระหนักถึงการประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และคำนึกถึงประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ


ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า เกียรติยศจากการเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น จะเป็นความภาคภูมิใจและเป็นศักดิ์ศรีตัวตนเองและวงศ์ตระกูล นอกจากนี้ยังเป็นพันธะสัญญาที่ผูกมัดให้ทุกท่านดำรงตนเป็นข้าราชการที่ดี มุ่งปฏิบัติหน้าที่ และรักษาจรรยาข้าราชการอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการที่สมภาคภูมิ และข้าราชการต้องดำรงตน ยึดมั่นอยู่ในความเที่ยงธรรม และดูแลรักษาประชาชนให้ดีที่สุด ด้วยจิตสำนึกของข้าราชการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติต่อไป


ด้าน นางสาวกาญจนา พูลแก้ว นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวว่า รู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2556

โดยส่วนตัวแล้วมองว่าบุคลิกลักษณะเป็นคนที่ทำอะไรก็แล้วแต่จะอดทนต่อสู้ ไม่ว่างานที่ได้รับนั้นจะถนัดหรือไม่ และจะรู้สิทธิรู้หน้าที่ ส่วนแนวทางการทำงานของข้าราชการจะต้องมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่นทำงาน แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ส่วนสิ่งที่อยากฝากข้าราชการรุ่นใหม่ว่า ข้าราชการดีเด่นไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบทุกเรื่อง แต่ขอให้ทุกคนใช้ความพยายามในการทำงาน อย่าท้อถอย


นายธนากร โชติจิระกร พนักงานขับรถยนต์ ส.2 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า ตอนแรกไม่คิดว่าจะได้รับการคัดเลือกให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น เมื่อได้รับการคัดเลือกก็รู้สึกมีเกียรติและภาคภูมิใจต่อตนเองและครอบครัว ส่วนแนวทางในการทำงานนั้น เราต้องรู้จักหน้าที่ของเรา และทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด โดยไม่ทำให้ใครเดือดร้อน และอยากฝากให้ข้าราชการรุ่นใหม่ตั้งใจทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดและปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของประทศชาติ
นางสาวมนทวรรณ อุดมปณิธ นิติกรชำนาญการ กรมการจัดหางาน กล่าวว่า การได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นในครั้งนี้เป็นความภาคภูมิใจแก่ตนเองและครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งถือว่าเราได้ปฏิบัติตนต่อหน้าที่และรับผิดชอบตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ส่วนแนวคิดในการทำงาน คือ ยึดถือระเบียบกฎหมาย คุณธรรม ความถูกต้อง ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ ทำตามสิ่งที่เราได้รับมอบหมาย


นางสาวประณีต นาคคล้าย นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ส่วนบุคลิกส่วนตัวแล้วจะเป็นคนชอบช่วยเหลือทุกคนที่เข้ามาติดต่อราชการ ขณะที่แนวทางที่ยึดถือในการปฏิบัติงาน คือ มีสติ เชื่อมั่นและซื่อสัตย์
ส่วนนางสาวณิชาภัทร ใจซื่อ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่เราได้ทุ่มเททำงานเพื่อองค์กร ส่วนบุคลิกลักษณะในการทำงานมักจะดูแลตนเองให้ดี พูดจาดีและแต่งกายให้เหมาะสม ด้านหลักในการทำงานจะตั้งใจศึกษากฎระเบียบใหม่ๆ จากสำนักงาน ก.พ. เพื่อดูแลข้าราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง

———————————


กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ – ข่าว/
สมภพ ศีลบุตร – ภาพ/
25 เมษายน 2557

TOP