Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

รู้ยัง!!! พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565 มีผลใช้บังคับแล้วตั้งเเต่ 20 สิงหาคม 2565

pll_content_description

📣รู้ยัง!!! พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565 มีผลใช้บังคับแล้วตั้งเเต่ 20 สิงหาคม 2565
.
พรฎ.บริหารงานเชิงพื้นที่ฯ ฉบับใหม่นี้ ดียังไง..
✅การทำงานในพื้นที่จะยืดหยุ่น คล่องตัวมากขึ้น ผู้ว่าราชการจังหวัดรับรู้ข้อมูลและปัญหาของหน่วยงานอื่นที่มาปฏิบัติงานในจังหวัดตั้งแต่ต้น จนถึงการทำงานที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในพื้นที่
✅การทำงานคุ้มค่า โครงสร้างเหมาะสม จะจัดตั้งหน่วยงานและคน ให้สอบถามความเห็นจากผู้ว่าราชการจังหวัดประกอบการพิจารณา
✅การสร้างแรงจูงใจให้กับหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดที่มีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาหรือการพัฒนาพื้นที่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถให้ความดีความชอบได้
.
ต่อไปนี้การบริหารงานเชิงพื้นที่จะตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนมากขึ้น และเป็นเอกภาพกว่าที่เคย
TOP