Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

เพิ่มเติม (การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน)

pll_content_description

สำหรับรายละเอียดในโครงการฯ (จากการสอบถามที่พบบ่อย)

1. คืนวันที่ 16 มีนาคม 2557 ผู้จัดไม่ได้จอง + ออกค่าที่พักให้ หากประสงค์จะเข้าพักที่โรงแรมที่จัดงาน
(โรงแรมรอยัลซิตี้) โปรดประสานไปที่โรงแรมด้วยตัวท่านเอง 02-4358444 หรือ www.royalcityhotel.com/
แจ้งเจ้าหน้าที่ของทางโรงแรมว่าจากสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ในราคาที่พัก พักคู่ 1,400 บาท พักเดี่ยว 1,200 บาท ต่อ 1 คืน

2. แบบตอบรับเรื่องไซด์เสื้อขออนุญาตแจ้งเรียนว่า อาจไม่ได้รับเสื้อตามขนาดไซด์ที่ท่านระบุไว้พอดี
(เสื้อเป็นเพียง 1 ในกิจกรรมที่ทางผู้จัดคาดว่าจะให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทำร่วมกัน)

3. แบบตอบรับหากส่งมาทางผู้จัดแล้ว ผู้จัดไม่ได้รับ หรือรับแล้วไม่ชัดเจน หรือขาดตกบกพร่องประการใด
ผู้จัดจะโทรติดต่อประสานไปยังหน่วยงานของท่านเองภายในวันที่ 11 มี.ค. 57

4. หากประสงค์จะส่งผู้เข้ารับการอบรมเกินกว่า 1 ราย
รายที่ 2 รับผิดชอบค่าใช้จ่ายจากสำนักงานแรงงานจังหวัดที่ตนสังกัด
หรือ มีบุคคลอื่นเข้าร่วมเสียค่าใช้จ่ายด้วยตัวท่านเอง

5. ผู้แจ้งชื่อเข้าอบ จะต้องเป็น เจ้าหน้าที่การเงิน การบัญชี หรือการพัสดุ จากสำนักงานแรงงานจังหวัดเท่านั้น
หรือ……ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำงานในหน้าที่ดังกล่าว (หน้าที่เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุ)

TOP