Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล-ระยะ-5-ปี-พ.ศ.-2566-2570-ของกระทรวงแรงงาน

TOP