Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

KM ได้จัดกิจกรรม Story Telling ครั้งที่ 6 เรื่องเปิดโลกแรงงานกับวิทวัส EP.2

pll_content_description

เมื่อวันที่ 12 กย.2556 กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคลได้จัดกิจรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการเล่าเรื่อง (Story Telling) ครั้งที่ 6 (ผ่านระบบ Zoom) เรื่อง “เปิดโลกแรงงานกับวิทวัส EP.2″โดยนาวาตรี วิทวัส กู้ประเสริฐ อดีตอัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) เป็นผู้เรียนเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังจากส่วนกลาง ส่วนผู้มิภาค และสำนักงานแรงงานในต่างประเทศเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย

TOP