Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Story Telling ครั้งที่ 3 เรื่อง “การคุกคามทางเพศ” อาจทำคุณตกเป็นเป้าของสังคม

pll_content_description

ทีม (K)(M) ขอเชิญร่วมกิจกรรม Story Telling ครั้งที่ 3
(ผ่านระบบ Zoom) และลุ้นรับของรางวัล(present)(present) มากมายจากการร่วมกิจกรรม(hand pointing down)(hand pointing down)

เรื่อง “การคุกคามทางเพศ” อาจทำคุณตกเป็นเป้าของสังคม ในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.00น.
โดยกลุ่มงานวินัย กองบริหารทรัพยากรบุคคล

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/7268844627
Meeting ID: 726 884 4627
Passcode: 670228

TOP