Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

หลักสูตรการออกแบบการนำเสนองานอย่างสร้างสรรค์และทันสมัย | Creative and Modern Presentation Design

pll_content_description

ผู้สนใจสามารถเข้ารับการอบรมได้จากลิงค์ด้านล่าง

https://thaimooc.org/course/THAIMOOC%3A%3Acourse–v1%3APSU-PSU008-2019

TOP