Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษของกระทรวงแรงงาน

pll_content_description

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.30 น. นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษของกระทรวงแรงงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษของกระทรวงแรงงานให้มีความพร้อมในการเป็นผู้นำทางความคิด เพื่อสร้างกระทรวงแรงงานให้เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนภารกิจด้านแรงงาน สนองตอบนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ประสบผลสำเร็จและบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างเป็นระบบ รวมถึงเพิ่มพูนสมรรถนะในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความพร้อมในการก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนเสริมสร้างความสามัคคีและสร้างเครือข่ายที่ดีในการทำงานร่วมกัน โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษจากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และสำนักงานรัฐมนตรี รวม 50 คน ณ ห้องประชุมกองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 10 อาคารกระทรวงแรงงาน

TOP