Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ภารกิจ และ หน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน

อำนาจหน้าที่ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล

มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

  • ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ และให้คําปรึกษา เพื่อกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
  • บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง ในการวางระบบ การวางแผนอัตรากําลัง ระบบการสรรหา แต่งตั้ง โยกย้าย ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์
  • ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง รวมทั้งเครือข่ายด้านแรงงาน
  • ดําเนินการเกี่ยวกับวินัย
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมาย

เพิ่มเติม…อำนาจหน้าที่ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล

TOP