Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

คู่มือการทดลองราชการ

เอกสารประกอบด้วย 
1. คู่มือการทดลองราชการของ ก.พ.
2. แบบฟอร์ม 
    2.1 แบบมอบหมายงาน 
    2.2 แบบบันทึกผล (ผู้ดูแลการทดลองฯ) 
    2.3 แบบประเมินผล (ผู้บังคับบัญชา) 
    2.4 แบบประเมินผล (คณะกรรมการ) 
    2.5 แบบรายงานผล (ประธานกรรมการ) 
3. กรณีขยายระยะเวลาการทดลองราชการ 
4. ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทดลองราชการ (ส่วนภูมิภาค) 
5. ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม 
6. หนังสือมอบอำนาจผู้ว่าฯ
 
หมายเหตุ 1. กรณีส่วนภูมิภาค สามารถดำเนินการได้จนจบกระบวนการ แล้วให้ส่งคำสั่งให้ข้าราชการพ้นการทดลองราชการให้ส่วนกลาง (สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล) เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
              2. กรณีส่วนกลาง สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลจะดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และเสนอคำสั่งให้ข้าราชการพ้น การทดลองราชการ
TOP