Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ระเบียบและหลักเกณฑ์

หลักเกณฑ์การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

   1.หลักเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง และตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง 

  2.หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น กระทรวงแรงงาน

  3.หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

  4.หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

  5.หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลและพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ    ระดับสูง สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

  6.หลักเกณฑ์การแต่งตั้งข้าราชการไปประจำการในต่างประเทศ

  7.หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

  8. หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธฺิ์สุูง

 

หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

 

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

 1. แนวทางการพิจารณาและกำหนดโทษทางวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
 2. แนวทางการพิจารณาโทษ กรณีนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้เสมือนเป็นรถประจำตำแหน่ง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพิจารณาดำเนินการทางวินัยถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/ว.17 ลงวันที่ 11 มกราคม 2562
 3. แนวทางการพิจาณาโทษ กรณีปลอมลายมือชื่อข้าราชการด้วยการไปหาประโยชน์ หลักเกณฑ์การพิจารณาตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ 1/2549 (ว.1) ลงวันที่ 9 มกราคม 2549
 4. ข้อกำหนดทางวินัยตามพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
 5. การดำเนินการทางวินัยของข้าราชการพลเรือน ตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556
 6. แนวการลงโทษตามพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
 7. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน   (โดยให้ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัด ซึ่งเป็นผู้ที่มีผลการปฏิบัติรการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบเป็นการทั่วกัน เพื่อเป็นยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินในรอบต่อไป)
 8. ประกาศแนวปฏิบัติคำมั่นปรับปรุงผลงาน กรณีข้าราชการมีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับต้องปรับปรุง (ต่ำกว่าร้อยละ 60)
 9. ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (เกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ได้แก่ การลา การมาทำงานสาย ที่มีผลต่อการพิจารณาการได้เลื่อน/ไม่ได้เลื่อนเงินเดือนของข้าราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน)  
 10. ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (เกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ได้แก่ การลา การมาทำงานสาย ที่มีผลต่อการพิจารณาการได้(เกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ได้แก่ การลา การมาทำงานสาย ที่มีผลต่อการพิจารณาการได้เลื่อน/ไม่ได้เลื่อนค่าจ้างของลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน)
 11. การจัดสวัสดิการภายในสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (นอกเหนือจากที่รัฐจัดให้ เพื่อสร้างขวัญกำลังให้กับบุคคลในองค์กร) (นอกเหนือจากที่รัฐจัดให้ เพื่อสร้างขวัญกำลังให้กับบุคคลในองค์กร)

ระเบียบและหลักเกณฑ์อื่นๆ 

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการขอพระราชทานเกี่ยวกับพิธีการศพ

TOP