Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

บทสรุปหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

หลักเกณฑ์การเปลี่ยนสายงานตำแหน่งประเภททั่วไป มาดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ

หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

 1. แนวทางการพิจารณาและกำหนดโทษทางวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
 2. แนวทางการพิจารณาโทษ กรณีนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้เสมือนเป็นรถประจำตำแหน่ง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพิจารณาดำเนินการทางวินัยถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/ว.17 ลงวันที่ 11 มกราคม 2562
 3. แนวทางการพิจาณาโทษ กรณีปลอมลายมือชื่อข้าราชการด้วยการไปหาประโยชน์ หลักเกณฑ์การพิจารณาตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ 1/2549 (ว.1) ลงวันที่ 9 มกราคม 2549
 4. ข้อกำหนดทางวินัยตามพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
 5. การดำเนินการทางวินัยของข้าราชการพลเรือน ตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556
 6. กระบวนงานขั้นตอนวินัยและร้องทุกข์ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
 7. แนวการลงโทษตามพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
 8. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน   (โดยให้ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัด ซึ่งเป็นผู้ที่มีผลการปฏิบัติรการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบเป็นการทั่วกัน เพื่อเป็นยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินในรอบต่อไป)
 9. ประกาศแนวปฏิบัติคำมั่นปรับปรุงผลงาน กรณีข้าราชการมีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับต้องปรับปรุง (ต่ำกว่าร้อยละ 60)
 10. ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (เกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ได้แก่ การลา การมาทำงานสาย ที่มีผลต่อการพิจารณาการได้เลื่อน/ไม่ได้เลื่อนเงินเดือนของข้าราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน)  
 11. ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (เกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ได้แก่ การลา การมาทำงานสาย ที่มีผลต่อการพิจารณาการได้(เกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ได้แก่ การลา การมาทำงานสาย ที่มีผลต่อการพิจารณาการได้เลื่อน/ไม่ได้เลื่อนค่าจ้างของลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน)
 12. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.2547
 13. ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการรับ จ่าย และเก็บรักษาเงินกองทุนสวัสดิการ พ.ศ.2548
 14. ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานว่าด้วยการสงเคราะห์ข้าราชการ พ.ศ.2565
 15. ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ.2548 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
 16. ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานว่าด้วยเกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ตรีเทพพิทักษ์ พ.ศ. 2565
 17. แนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ระเบียบและหลักเกณฑ์อื่นๆ 

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการขอพระราชทานเกี่ยวกับพิธีการศพ

TOP